نام زیر دسته قیمت واحـد
مس 1 سطح 3 786 تومـان/کیلوگـرم
مس 2 سطح3 تومـان/کیلوگـرم
مس سه سطح3 تومـان/کیلوگـرم
مس 2 سطح 3 تومـان/کیلوگـرم